BYZANTIJNS

INHOUD:
Apolitikion van Maria Boodschap
Kondakion Ti Ipermacho
Apolitikion van Pasen
Apolitikion van Pinksteren
Apolitikion van Kerst
Apolitikion van de heilige Nikolaas
Apolitikion van de Dag van de Orthodoxie

APOLITIKION VAN MARIA BOODSCHAP

Vandaag wordt het eeuwenoude mysterie
van het hoofdstuk
van onze redding geopenbaard.
De Zoon van God wordt
de Zoon van de Maagd
en Gabril verkondigt de genadevolle boodschap.
Laten wij daarom met hem
de Moeder Gods toeroepen:
Wees gegroet, de Heer is met U.

KONDAKION

Aan u, Moeder Gods, bondgenoot generaal,
draag ik, uw stad, de zege op
en de dank voor de bevrijding
van het gevaar.
Red mij uit alle gevaar,
daar u de onweerstaanbare macht heeft.
Daarom roep ik tot U,
wees gegroet, ongehuwde bruid.

APOLITIKION VAN PASEN

Christus is opgestaan uit de doden
door zijn dood de dood vertrappend
en hij schenkt aan hen,
die in de graven zijn,
het leven.

APOLITIKION VAN PINKSTEREN

Gezegend zijt gij, onze God.
Gij die de vissers
zeer wijs gemaakt hebt,
neerzendend de Heilige Geest,
en door hen de hele wereld onderwijzend.
Menslievende, U zij de eer.

APOLITIKION VAN KERST

De maagd baart heden
Hem die boven al het zijnde is
En de aarde biedt de grot
Aan de Ontoegankelijke aan
Engelen met herders
lofprijzen
Maar wijzen trekken voort met de ster
Want voor ons is geboren
Een nieuw kind
De God van vr de eeuwen.

APOLITIKION VAN DE HEILIGE NIKOLAAS

Als een regel van geloof en een voorbeeld van mildheid
en in onthouding een leraar heeft de waarheid van je daden
je laten zien aan je kudde.
Daardoor heb je door nederigheid grootheid verworven
en door armoede rijkdom.
Vader, hierarch Nikolaos,
doe voorbede bij Christus de God,
om onze zielen te redden.

APOLITIKION VAN DE DAG VAN DE ORTHODOXIE

Voor uw meest zuivere icoon, o Algoede, buigen wij,
en vragen vergiffenis voor onze misstappen, Christus onze God.
Want door uw eigen wil stemde u toe het kruis op te gaan
om uw schepselen van de slavernij van den boze te bevrijden.
Daarom roepen wij in dankzegging u toe, onze Redder,
die alle dingen met vreugde heeft vervuld.
Want u bent gekomen om de wereld te redden.